Wersja do wydrukuWyślij do znajomegoWersja PDF

Wypłaty z tytułu urodzenia dziecka z ZUS i KRUS

Ta jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, w wysokości 1000 zł, przysługuje każdej mamie, tacie lub innemu prawnemu opiekunowi noworodka. Na złożenie wniosku w urzędzie gminy lub miejskim ośrodku pomocy społecznej mamy 3 miesiące. Wybierając się do urzędu należy wziąć ze sobą dowód osobisty, dokument stwierdzający datę urodzenia potomka (np. skrócony odpis aktu urodzenia), nr PESEL dziecka i swoje oświadczenie, że becikowe nie zostało jeszcze pobrane.


Komu przysługuje becikowe?


Becikowe przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko. Wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67).
Becikowe jest świadczeniem rodzinnym. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż świadczenia rodzinne są ,strong>wolne od podatku dochodowego. Pisemny wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub

w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej obowiązywał termin 3 miesięcy). Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.


Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka


Jest to tzw. drugi tysiąc becikowego przysługujący najbiedniejszym rodzinom. Przysługuje on rodzinom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 583 zł. Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego.


Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.


Becikowe samorządowe


Becikowe samorządowe zależy od miejscowości,w której mieszkamy. Należy sprawdzić,
czy nasze władze samorządowe uchwaliły dodatkowe becikowe.


Becikowe z KRUS


Poza zasiłkiem macierzyńskim z tytułu urodzenia dziecka, który jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczonym w KRUS osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego również przysługuje z tytułu urodzenia dziecka becikowe.Rolnicy powinni składać wnioski o ten dodatek w miejscowym urzędzie gminy. Wymieniony dodatek przysługuje jedynie rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na dzieci.


Drugie becikowe


Jak
poinformowała Ewa Jaworska-Spičak, główny Specjalista w Biurze Świadczeń Centrali KRUS:


- Niezależnie od osiąganych dochodów w rodzinie, matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka jednorazowa zapomoga zwana drugim becikowym. Wniosek o zapomogę należy składać w urzędzie gminy, w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ pozostawi bez rozpoznania.


Becikowe w 2012 roku


Od 1 stycznia 2012 roku przy ubieganiu się o becikowe wymagane będzie zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do porodu.


Dokument ten ma potwierdzać, że pierwsze badanie lekarskie było przeprowadzone przed upływem 10 tygodnia ciąży, a następne wykonane w każdym kolejnym trymestrze ciąży. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Zaświadczenie lekarskie będzie potrzebne również w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka. Wymagane dokumenty są jedynie uzupełnieniem kompletu dokumentów, które należy złożyć ubiegając się o zasiłek rodzinny. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Do wniosku obowiązkowo należy złożyć zaświadczenia zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305). Wnioski bez wymaganego zaświadczenia pozostaną bez rozpatrzenia.