Patronujemy

Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Paszport dla dziecka

Mimo, że od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, do przekroczenia granicy wystarcza dowód osobisty, wielu rodziców nie wie, że dzieci także powinny posiadać własny dokument.
Aby dziecko mogło przekroczyć granicę, należy wyrobić mu jego własny paszport. Nawet jeśli poruszamy się po terenie Unii Europejskiej dziecko również musi mieć swój własny dokument (np. tymczasowy dowód osobisty).


Jeszcze do niedawna małoletnie dziecko było wpisywane do paszportu rodziców i nie było żadnych problemów. Obecnie do paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci i dlatego małoletnim również wyrabia się paszport. Należy jednak pamiętać, że potrzebna jest na to zgoda obojga rodziców i metryka urodzenia dziecka. W myśl nowo obowiązujących przepisów paszport dla dziecka ważny jest jedynie rok! Warto o tym pamiętać planując wcześniej dłuższy wyjazd, aby nie okazało się tuż przed wyjazdem lub też w trakcie pobytu za granicą, że paszport traci ważność. Aby wyrobić paszport dziecku rodzice muszą osobiście udać się do Referatu Paszportowego w miejscu zameldowania dziecka.

Zmiany od 2009 rokuPolskie paszporty wydawane po 29 czerwca 2009 r. zawierają dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisków palców. Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009 r.- bez względu na ich rodzaj - zachowały ważność do terminów w nich określonych np. paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017 r.


Jakie dokumenty należy złożyć?Aby otrzymać paszport należy w organie paszportowym złożyć:


- wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego,
- dwie jednakowe fotografie spełniające wymogi biometrii,
- w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy – odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia,
- odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą,
- dowód uiszczenia opłaty paszportowej na konto urzędu (numery rachunków dostępne w odpowiednich urzędach paszportowych lub na ich stronach internetowych).Wniosek o wydanie paszportu dla dzieckaWniosek o wydanie paszportu w imieniu małoletniego składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W sytuacji, gdy któryś z rodziców nie może stawić się w urzędzie (z różnych przyczyn), by złożyć wspólnie wniosek o paszport, wówczas może to zrobić jeden rodzic, pod warunkiem, że posiada pisemną zgodę drugiego z nich, poświadczoną

przez organ paszportowy lub notariusza. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
Paszport małoletniemu można wydać za granicą za zgodą jednego rodzica, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe, lub znacznie utrudnione.


Czy dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku?


Na życzenie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport biometryczny z 12 miesięcznym terminem ważności. Dzieci do 5 roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku paszportowego, obecność taka jest obowiązkowa jedynie w przypadku, gdy dziecku do 5 roku życia będzie wydawany paszport biometryczny, dzieci powyżej 5 lat muszą być obecne przy składaniu wniosku, jako że przysługują im paszporty biometryczne. Dzieci powyżej 13. roku życia składają podpis samodzielnie.


Fotografia do paszportu biometrycznego


Do tej pory, kiedy obowiązywały paszporty niebiometryczne, zdjęcie paszportowe wykonywane było z półprofilu, teraz gdy wyrabiamy paszport biometryczny, twarz musi być skierowane na wprost obiektywu, oczy muszą być otwarte, usta zamknięte, bez żadnego grymasu. Wymiary fotografii to 3,5 x 4,5 centymetra. Twarz musi być widoczna od czubka głowy do brody i powinna zajmować około 80 procent powierzchni zdjęcia. Ujęcie tego typu jest przystosowane do zapisu na mikroprocesor, na którym będzie zapisane zdjęcie wraz z danymi osoby. Najlepiej wykonywać zdjęcia w zakładach fotograficznych specjalizujących się w fotografii paszportowej (zapewne można uzyskać taką informację w urzędzie).Opłaty


Za wydanie paszportu pobierana jest opłata wynosząca:za paszport ważny 10 lat – 140 zł.
za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 7 lat – 30 zł.
za paszport dla dzieci, które ukończyły 7 lat a nie ukończyły lat 13 – 60 zł.
za paszport tymczasowy dla dzieci – 30 zł.

Ile czekamy na paszport?


Datę wydania paszportu określa organ wydający dokument. Przeciętnie czas oczekiwania na paszport nie przekracza 30 dni. Czas oczekiwania na paszport dużym stopniu uzależniony jest od sezonu. Dlatego ważne jest, żeby postarać się o ten dokument odpowiednio wcześniej. Przed samymi wakacjami cała procedura może trwać dość długo, co może rodzicom przysporzyć sporo stresu.
Kto wydaje paszport?


Paszporty wydaje w kraju – wojewoda właściwy miejscowo ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport, czyli wojewoda właściwy dla naszego adresu zameldowania, a za granicą – konsul RP.


Gdzie w Warszawie złożyć wniosek i odebrać paszport?


Wykaz punktów paszportowych na terenie m. st. Warszawy i w powiatach okołowarszawskich znajduje się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (www.mazowieckie.pl/portal/pl/115/113/Miejsca_skladania_wnioskow_i_odbier...).


Ważność paszportu


10 lat od daty wydania,
5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5 – 13 lat,
12 miesięcy (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5; na żądanie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport 5-letni.


Zadzwoń do urzędu


Pod numerem 22 695 73 88 dowiesz się, jak i gdzie można złożyć wniosek o wydanie paszportu oraz jakie są opłaty za wydanie dokumentu. Automatyczną infolinię uruchomił Mazowiecki Urząd Wojewódzki. W ciągu tygodnia po wybraniu tonowo numeru wewnętrznego „0” jest również dostępny konsultant, który odpowie na szczegółowe pytania (dyżuruje w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00-17.30 oraz we wtorki, środy i piątki w godz. 8.00-15.30).
Informacje o procedurach wydawania paszportów, wnioskach i opłatach są też dostępne na stronie urzędu (www.mazowieckie.pl pod banerem „paszporty”).